2012.10.26. 10:21 – Lángoló Gitárok

MTV EMA 2012 NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Megújult a Lángoló!

Olvasd cikkeinket az új oldalunkon, ahol az eddigieknél jóval több tartalom vár!

I. Egyedi Feltételek

Szervező:

 

Viacom Global Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

(a továbbiakban: „MTV”)

 

 

A Nyeremény felajánlója:

Viacom Global Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

(a továbbiakban: „MTV”)

A jelen játékszabályzattal érintett nyereményjáték megnevezése:

„EMA” nyereményjáték

(a továbbiakban: „Játék”)

A jelen játékszabályzat közzétételének helye:

www.langologitarok.hu

A Nyereményjáték időtartama:

2012. év október hó 25. naptól  2012. év november hó 04. napig tartó időszak

Részvételi feltételek:

 

 • Az Általános Feltételekben meghatározott, életkorral  kapcsolatos szabályok maradéktalan betartása. A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.
 • Jelentkezés módja/A Játék menete: A www.langologitarok.hu oldalon közétett kérdésekre kell helyesen válaszolni. A helyesen válaszolók között két darab páros jegyet sorsolunk ki a fraknfurti EMA gála estre. A nyeremény jegy mellé a ki- és hazautazást, és a frankfurti szállást is az MTV biztosítja.

 

(a továbbiakban: „Pályázat”)

Nyeremény:

2 db páros belépő a frankfurti EMA gála estre, ki- és hazautazás, és szállás biztosítása.

A Nyertes kiválasztása:

 • Sorsolással:

A sorsolás dátuma: 2012. november 5.
A Sorsolásban azon Játékosok vesznek részt, akik helyesen válaszoltak az vwww.langologitartok.hu oldalon feltett kérdésekre.
A Nyertes értesítése az általa megadott elérhetőség egyikén 2012. november 5-ig.

Az általános feltételektől való eltérések:

-

A jelen játékszabályzat az alábbi okiratokból áll:

I. Egyedi feltételek
II. Általános feltételek

Amennyiben a jelen Egyedi Feltételek az Általános Feltételektől eltérő rendelkezéseket tartalmaz, a jelen Egyedi Feltételekben foglaltak tekintendőek irányadónak.

II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Az Egyedi Feltételekben meghatározott időtartamban és feltételekkel megszervezett Játékban a jelen Általános Feltételekben foglaltak szerint (a továbbiakban együtt: „Játékszabályzat”) lehet részt venni, a Játékra a Játékszabályzatban foglaltak az irányadóak.

A Játékos a Pályázat benyújtásával kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A Játékszabályzat az Egyedi Feltételekben meghatározott helyen ismerhető meg.

 • Részvételi feltételek:
  • A Játékban kizárólag az vehet részt, aki a Részvételi feltételeknek maradéktalanul megfelel. (továbbiakban „Játékos”).
  • Amennyiben a Játék az Egyedi feltételekben foglaltak szerint lehetővé teszi 18 éven aluliak számára is a részvételt, azon Játékos, aki a Játék kezdetének időpontjában 18. életévét nem töltötte be, a Játékban való részvételhez, valamint a Nyeremény átvételéhez szülő, illetve a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása szükséges. Az írásbeli hozzájárulást a Játékos köteles eredeti példányban a VIVA részére átadni.
 • A Játék időtartama:
  • A Játék időtartama az Egyedi Feltételekben meghatározott időszak. A Pályázatoknak ezen időtartamon belül kell beérkezniük. A Pályázatok beérkezésének időtartama a Játék első napjának 0 óra 01 percétől az utolsó napjának 23 óra 59 percéig terjedő időszak. Az ezen időszakot megelőzően vagy azt követően, azaz késedelmesen beérkezett Pályázatok a Játékban való részvételre és Nyereményre nem jogosítanak.
 • A Pályázat érvényessége:
  • A Játékos a Pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy az MTV minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – jogosult a Játékból kizárni azon Játékosokat, akik a jelen Játékszabályzat Egyedi és Általános Feltételeiben foglaltaknak nem tesznek maradéktalanul eleget. Ezzel a jelentkezés érvénytelenné válik. Ennek megfelelően a beérkezett Pályázatok előszűrésen eshetnek át, amely során az érvénytelen - így különösen a helytelen választ tartalmazó, vagy késedelmesen benyújtott - Pályázatok kizárásra kerülnek.
  • Az MTV fenntartja a jogot, hogy a Játék kimenetelét befolyásoló, vagy befolyásolni kívánó, illetve ezt a hatást elérő vagy megcélzó (így különösen: mások Pályázatát sértő, továbbá a verseny tisztaságát bármely értelemben veszélyeztető) Játékosokat/Pályázatokat minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból kizárják, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik.
  • A Játékos elfogadja, hogy amennyiben a részvétel jogsértő, vagy jelen Játékszabályzatnak nem megfelelő mivolta a Nyeremény átadását követően válik ismertté, a Nyereményt köteles visszaszolgáltatni, és a jogsértésből eredő károkat megtéríteni.
  • Az MTV fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Játékban való részvételével a Játékos részéről bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a Játékkal kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is – akkor az ilyen játékos e-mail címe, illetőleg telefonszáma a jelen Játékból és minden további, a Játékokkal érintett televíziós csatornán megjelenő, vagy az MTV-vel egy cégcsoportba tartozó gazdasági társaság közreműködésével megvalósuló további nyereményjátékból kizárható. Amennyiben ilyen e-mail cím, vagy telefonszám kerül nyertesként kisorsolására, akkor a Nyeremény kiadása megtagadható.
 • A Nyertes kiválasztása:
  • A nyertes kiválasztása az Egyedi Feltételekben meghatározottak szerint sorsolással történik, a beérkezett érvényes Pályázatokból az MTV zárt adatbázist hoz létre. Ebből az adatbázisból az MTV véletlenszerűen (emberi beavatkozás nélkül) számítógéppel sorsolja ki a nyertest/nyerteseket az Egyedi Feltételekben meghatározott időpontban.
  • A jelen fejezet szerint kiválasztott nyertest/nyerteseket a VIVA az Egyedi Feltételekben rögzítettek szerint értesíti a nyerés tényéről, valamint a nyereményről, illetőleg nyereménytárgyról és annak átvételi lehetőségéről. A nyertes köteles az Egyedi Feltételekben meghatározott módon és határidőben visszajelezni. Amennyiben a nyertes nem jelez vissza, vagy a nyereményre való jogosultság érdekében tőle kért személyes adatok szolgáltatását megtagadja, a Pályázat érvénytelennek minősül. Az ily módon érvénytelenül pályázó nyertes helyett a Szervező új nyertest sorsol ki.
 • Nyeremény:
  • A Játékszabályzat 4. fejezete alapján kiválasztott nyertes az Egyedi Feltételekben rögzített Nyereményre/Nyereményekre jogosult. A Nyeremény más, akár az MTV akár a nyereményfelajánló, akár harmadik személyek által gyártott vagy forgalmazott termékekre, szolgáltatásokra, illetve pénzösszegre át nem váltható, valamint más személyre át nem ruházható.
 •  Adatvédelem:
  • A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék során megadott alapadatokat az MTV – az e-mail cím kivételével – a Játék végéig kizárólag azonosítás és értesítés céljából megőrzi, harmadik fél részére nem adja át. Az MTV a Játékos adatait az adatvédelemről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az MTV tájékoztatja a Játékosokat, hogy az általuk megadott adatok kezelése a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján történik. Az adatkezelés célja a Játék során történő azonosítás, a nyerésről történő tájékoztatás, valamint az MTV-vel kapcsolatos híreket tartalmazó hírlevél megküldése. Az adatok a Játék végén az önkéntesen megadott e-mail címek kivételével törlésre kerülnek. Az e-mail címeket az MTV a Játék lezárulta után hírlevél küldés céljából továbbra is kezelni jogosult a hírlevélről történő lejelentkezés napjáig.
  • A Játékos feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyerés esetén nevét és lakcímét (kizárólag település megjelölésével) a Játék szervezője vagy az MTV nyilvánosságra hozza. Az MTV csak a nyertes Játékosok esetében hozza ezen adatokat nyilvánosságra.
  • A Játékos a Pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy neve megjelenjen a Játék promóciójával összefüggésben, melyért semmilyen külön költségtérítés, jogdíj nem illeti meg a játék időtartama alatt, vagy a későbbiek folyamán.
  • A Játékos köteles a valóságnak megfelelő és a Játékban való részvételhez szükséges összes adato(ka)t megadni. A valótlan vagy nem teljes körű adatszolgáltatás a Pályázat érvénytelenségét és a Játékból történő automatikus kizárást vonja maga után.
  • Az MTV nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím, vagy telefonszám megadásával. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet, vagy nem saját maga által használt telefonszámot vesz igénybe, a Játék kezdete előtt a jogosult hozzájárulását kérni köteles, az MTV ezen hozzájárulás igazolására a Játék bármely szakaszában, de azt követően is a Játékost felhívni jogosult. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók és telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban MTV mindennemű felelősségét kizárja.
 • Vegyes rendelkezések:

A Pályázat hiányossága/hibája miatt felmerült károkkal kapcsolatban az MTV semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játékban nem vehetnek részt az MTV, a Szervező, valamint a nyeremény felajánlójának alkalmazottai, és e személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
süti beállítások módosítása